Výzvy evropské/české kardiologie a paliativní medicíny

V pátek 2.11.2018 se v Jihlavě ve spolupráci se Sekcí Geriatrické paliativní péče ČSPM ČLS JEP a s přímou podporou Kraje Vysočina a Nadačního fondu Avast konala konference, zaměřená na klíčové otázky pomezí Kardiologie a Paliativní medicíny. Konference proběhla ve spolupráci s Českou Kardiologickou společností a Evropskou asociací pro paliativní péči. EAPC na konferenci zastupoval předseda pracovní skupiny EAPC pro chronické srdeční selhání, prof. Manuel Martínez-Sellés, M.D., Ph.D. z Madridu. Z přednášejících přijal roli zástupce české kardiologie prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., člen výboru ČKS, za ČSPM ČLS JEP se panelové diskuse zúčastnil prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., čestný předseda ČSPM. Konferenci připravovali MUDr. Martin Gřiva, PhD. z kardiologie Baťovy nemocnice ve Zlíně a prim. MUDr. Ladislav Kabelka, PhD. za Sekci Geriatrické paliativní péče ČSPM ČLS JEP. Významnou pomocí byla organizační skupina pod vedením Mgr. Markéty Fuchsové (Sekce GPP) a Mgr. Olgy Jaškové. Konference, konající se v rámci projektu Paliatr Vysočina (www.paliatrvysocina.cz), byla svým způsobem průlomová v rámci českého zdravotnictví. Více jak 60 účastníků (především lékařů a sester) bylo součástí diskuse, nakolik se tak vítězný obor (jakým kardiologie bezesporu je) stále více potkává s tématy závěru života (etického, organizačního i medicínského charakteru), které neumí efektivně řešit. Kardiologie v kontextu chronického srdečního selhání dle prof. Martineze je stále více geriatrickým oborem, 80% pacientů je ve věku nad 80 let. Stále více nabývá na významu sledování potenciálu syndromu frailty a nutnost multidisciplinárního pojetí oboru. Stále více se ukazuje, že právě kardiologie (a cerebrovaskulární choroby, včetně syndromu demence) jsou a budou vedoucími skupinami chorob úmrtí pacientů, a to stále ve vyšším věku (průměrný věk naroste do roku 2030 cca o 5 let dle evropských dat). Rozvoj Mobilní specializované paliativní péče tak v České republice přichází sice po dvanácté, ale přesto ještě je trochu času jej využít, a intenzivně se snažit propojit nemocniční a terénní péči o závažně chronicky nemocné – týká se i domovů pro seniory. Jak na úvod a posléze i závěrem opakovaně zdůraznil prof. Martinez, ale i další účastníci panelu, zásadními tématy jsou komunikace (s pacienty, rodinami, v týmech i mezi různými týmy, poskytujícími péči), časná indikacevytváření služeb pro podporu komunitní péče, ale především pak společná práce paliativních a kardiologických/interních týmů s těmito pacienty, a to v časnějších fázích choroby. Zajímavé a důležité bylo také konstatování zástupců Kraje Vysočina v závěru konference, že i jim se ukazuje na datech a diskusi profesionálů, nakolik úvahy o propojení /organizační, financování, vzdělávání/ různých úrovní sociální a zdravotní péče jsou důležitým krokem v efektivním řešení zdravotně-sociálního pomezí. Další podpůrný krok pro projekt Paliatr Vysočina. V závěru konference byla prezentována dohoda mezi EAPC a Sekcí GPP ČSPM ČLS na překladu připravovaných evropských Doporučení v rámci paliativní kardiologie do českého jazyka a to ve spolupráci s Českou kardiologickou společností, v začátku roku 2019. Další podobnou konferencí/seminářem bude v lednu téma Paliativní nefrologie – sledujte www.paliatrvysocina.cz. Za Sekci Geriatrické paliativní péče ČSPM ČLS JEP a projekt Paliatr Vysočina zapsal prim. MUDr. Kabelka Ladislav, PhD. Materiály z konference jsou k prohlédnutí zde: Úspěchy kardiologie [PDF] Konveční léčba chronického srdečního selhání [PDF] Když konvenční léčba nestačí  – aktuaální situace v ČR [PDF] MMS English How can our hospitals benefit from palliative care A cardiology perspective – copia [PDF] Multidisciplinarita/polymorbidita a neonkologická onemocnění v PP [PDF]
Kazuistiky [PDF]
Plán paliativní péče – MUDr. Kabelka Ladislav, PhD. [PDF]
Pozvánka na konferenci [PDF]