Historie projektu

Kraj Vysočina se rozvojem systému paliativní péče zabývá více jak 10 let. V letech 2006-2007 byl zpracován projekt na rozvoj komunitní paliativní péče Mgr. Vojtěcha Hroudy v Novém Městě na Moravě, s podporou MUDr. Slámy, Kabelky a Kalvacha. Původní dotační tituly směřovaly více ze sociální oblasti a podporovaly spíše sociální složku péče. K zásadní změně došlo v roce 2014, kdy jednání ČSPM ČLS JEP (prim. Kabelka, předseda) a hejtmana Kraje (MUDr. Jiří Běhounek, v té době předseda správní rady VZP) vedla ke vzniku „Pilotního programu Mobilní specializované paliativní péče“ s VZP. V Kraji byla v roce 2015 do pilotního programu zařazena organizace Mobilní hospic sv. Zdislavy v Třebíči pod Oblastní charitou Třebíč, od ledna 2017 pak také Domácí hospic Vysočina. Kraj si uvědomuje si důležitost paliativní péče, proto v roce 2017 schválil Strategie paliativní péče v Kraji Vysočina na
období do roku 2020. Hlavním cílem navazujícího projektu Paliatr Vysočina je dosáhnout rozvoje komunitního modelu víceúrovňové paliativní péče, jako například v Dolním Rakousku. S touto územní jednotkou má Kraj Vysočina mezinárodní dohodu o spolupráci také v oblasti zdravotnictví a sociální péče.

Kraj Vysočina udělil v oblasti poskytování zdravotních služeb oprávnění k poskytování zdravotních služeb v oboru paliativní medicína těmto organizacím (především se dosud jednalo o mobilní specializovanou paliativní péči, nebo ambulantní paliativní péči)

 • Diecézní charita Brno
 • Oblastní charita Třebíč
 • MUDr. Martina Mašátová s. r. o.
 • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
 • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
 • Oblastní charita Pelhřimov
 • Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
 • Sdílení o. p. s.
 • DIANA, domácí péče, s. r. o.
 • Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace
 • Domácí hospic Vysočina, o. p. s.
 • Oblastní charita Jihlava
 • Oblastní charita Žďár nad Sázavou

V současné době tedy v Kraji Vysočina působí 13 poskytovatelů paliativní péče. Poskytují specializovanou paliativní péči prostřednictvím multidisciplinárního týmu s limity, které jim nastavuje současná legislativa a možnosti financování tohoto druhu služby. Kraj se snaží v rámci svých dotačních možností podpořit nově vznikající služby.

Od roku 2011 je provozováno 15-ti lůžkové oddělení paliativní péče v rámci Oddělení geriatrické a následné péče Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace. V krajské nemocnici rokem 2016 začíná 2 letý projekt rozvoje nemocničního týmu paliativní péče, s podporou Nadačního fondu Avast. Od ledna 2017 byl projekt rozvoje nemocniční paliativní péče zahájen, tentokráte s podporou Kraje a projektu Paliatr Vysočina, také v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci, která v tuto chvíli je referenčním pracovištěm Kraje pro rozvoj nemocniční paliativní péče a připravuje se na vstup do grantové výzvy MZ ČR v konci roku 2018.

Jediným prozatím existujícím komplexním režimem ambulance Paliativní medicíny, propojeným s mobilním hospicem a v úzké spolupráci s nemocničním prostředím a praktickými lékaři, i regionálním onkologem, je model v regionu Třebíč. Tento model byl v komplexní podobě zahájen v lednu 2017 a rozvíjející se s přímou podporou Kraje Vysočina.

Kvalita poskytované péče v pilotním projektu Mobilní specializované paliativní péče byla hybným motorem k vytvoření pracovní skupiny na Krajském úřadu, z rozhodnutí hejtmana Kraje, MUDr. Jiřího Běhounka, v září 2015. Zde po dobu dvou let byly diskutovány možnosti a limity poskytované péče, dále pak finance, personální zajištění, a další oblasti jak z pohledu jednotlivých subjektů poskytujících péči, tak z pohledu potřeb pacientů. V červnu 2017 byla pak díky pracovní skupině pod vedením prim. Kabelky, ing. Měrtlové, vedoucí zdravotního odboru Kraje, a Mgr. Bíny ze sociálního odboru přijata Zastupitelstvem Kraje Vysočina Strategie rozvoje paliativní péče do roku 2022.

Hejtman Kraje jmenoval primáře Kabelku Krajským koordinátorem rozvoje paliativní péče. Vznikl projekt Paliatr Vysočina (www.paliatrvysocina.cz), v rámci kterého došlo k vytvoření pracovní skupiny, složené ze zástupců jednotlivých oblastí poskytování paliativní péče (náměstci hejtmana, vedení zdravotních a sociálních odborů, krajský koordinátor prim. Kabelka, profesionálové v oblasti zdravotní a sociální složky péče, pravidelná setkávání 8x ročně, 2 bilanční konference 2018).

Naplňováním strategie kraj usiluje o vytvoření stabilního systému podpory obyvatel v závěrečné fázi života s nevyléčitelným onemocněním, a to v jakémkoliv prostředí, kde toto období pobíhá (např. doma, v nemocnici, v domě pro seniory, popřípadě v hospici). Zásadním cílem je vytvoření komplexního, víceúrovňového modelu regionální péče (Kraj Vysočina má 5 spádových regionů) o pokročile chronicky nemocné v posledních měsících jejich života. (více v přiloženém dokumentu Důvodová zpráva projektu Paliatr Vysočina).

Byla zpracována analytická studie ve spolupráci s Institutem Bioanalýz Masarykovy Univerzity (Doc. Dušek, Mgr. Švancara), o jejíž výsledky Kraj opírá svou další strategii. (zpráva v příloze)

V současné době je tedy realizován od října 2017 projekt PALIATR VYSOČINA (www.paliatrvysocina.cz), který je realizační fází Strategie paliativní péče v Kraji Vysočina na období do roku 2020. Jedná se o otevřený projekt s několika projektovými osami: ekonomika, struktura služeb, personální otázky, dostupnost a kvalita služeb, vzdělávání, podpora vnímání laické veřejnosti). Jeho cílem je dosáhnout víceúrovňové implementace paliativní péče v regionech Kraje Vysočina. Projekt Paliatr Vysočina hledá řešení – vzdělává profesionály, informuje veřejnost, podporuje vznik sítě služeb a sleduje kvalitu stávajících služeb.