Projekt Paliatr Vysočina je otevřenou platformou krajské veřejné správy (zdravotní a sociální odbor Kraje Vysočina), odborníků – paliatrů, zdravotních pojišťoven, poskytovatelů služeb, včetně krajských nemocnic či praktických lékařů, a také celostátní správy (MPSV a MZ). Průběžné výsledky projektu směřují k vytvoření komunitního dohledu pro pokročile chronicky nemocné a hledání konstruktivních cest pro tuto nesnadnou oblast, spojenou s demografickými změnami posledních 20 let.

Vize:

Pokročile chronicky nemocní a jejich blízcí v rámci Kraje Vysočina budou mít široce dostupnou včasnou indikaci svých potřeb, a to jak zdravotních, sociálních, psychologických i spirituálních, v jakémkoliv segmentu péče.
Pečující laici i profesionálové budou míst dostatek informací, zkušenosti i erudice ke zvládání péče o pokročile chronicky nemocné.

Cíle:

Vytvořit adekvátní klinické a organizační zázemí pro víceúrovňový koncept péče o pokročile chronicky nemocné v Kraji Vysočina
Podpořit kvalitní, vysoce odbornou péči o pokročile chronicky nemocné
Propojit segmenty zdravotní, sociální, lůžkové i terénní péče o pokročile chronicky nemocné
Zajistit adekvátní, udržitelné financování péče o pokročile chronicky nemocné
Vytvořit dlouhodobě udržitelný model reflexe poskytované péče, v rámci datově objektivních modelů, i osobní reflexe a týmové práce

PRŮBĚH PROJEKTU

Projekt vychází ze schválené Strategie rozvoje paliativní péče (www.kr-vysocina.cz, www.paliatrvysocina.cz). V období 10/2017 – 6/2018 se projekt zaměřil na tyto oblasti:

Datová analýza péče, i v rámci longitudinálního sledování, ve spolupráci s Institutem Biostatistiky a analýz Masarykovy Univerzity Brno
6/2018 zpracována základní analýza dat mortality a morbidity, z dostupných registrů
Od 9/2018 navazující analýza kvality péče, ve spolupráci s poskytovateli zdravotní i sociální péče

Struktura služeb – v každém regionu dostupná ambulance paliativní medicíny (720), Mobilní specializovaná paliativní péče, nemocniční konziliární paliativní tým, lůžka paliativní péče v rámci následné nemocniční péče a akutní nemocniční paliativní lůžkové kapacity, ev. lůžkový hospic (po vytvoření ostatních typů služeb v rámci stávajícího systému a po zhodnocení potřebnosti)
6/2018 je na Vysočině 7 organizací se zájmem o 926 – Mobilní specializovaná péče (Telč, Pelhřimov, Jihlava, Žďár n. Sázavou, Havlíčkův Brod, Nové Město na Moravě, Třebíč, Velké Meziříčí) – tyto organizace mají pozitivní stanovisko Kraje z VŘ v květnu 2018 a nyní začínají jednat se ZP.
6/2018 každá z 5 krajských nemocnic pracuje s rozvojem nemocničního konziliárního paliativního týmu. Nemocnice Jihlava a Třebíč již tento tým nominovaly. Je připravena a svou činnost (další setkání 6.9.2018) zahájila Pracovní odborná skupina nemocničních lékařů a sester krajských nemocnic, jejímž cílem je ve spolupráci s projektem MZ nemocniční paliativní péče připravit základní metodiku práce konziliárních paliativních týmů a principů, jak postavit Nemocniční program paliativní péče. Samozřejmě v přímé návaznosti na rozvoj dalších, komunitních služeb, a s přímým propojením na nemocniční konziliární paliativní týmy.
Od 9/2018 bude Kraj usilovat v jednání se zdravotními pojišťovnami o síť ambulancí paliativní medicíny (720), MSPP týmů (926) a také nemocniční paliativní péče (konziliární paliativní týmy a lůžková nemocniční paliativní péče).
Motivace profesionálů a podpora vzdělanosti – kurzy ELNEC Vysočina, specializované kurzy (např. UTZ pro lékaře klinických oborů – PL, interna, geriatrie, mobilní paliativní týmy), lékařské kurzy (Týmová práce a rozhodování a Komunikační dovednosti ve spolupráci s ČSPM ČLS JEP), e-learning
6/2018 na Vysočině proběhly Krajskou lektorskou skupinou připravené a koordinované (viz. www.paliatrvysocina.cz) interaktivní, multidisciplinární týmové kurzy ELNEC, nyní je již ovlivněno tímto základním vzděláním v paliativní péči na 51 profesionálů – především sester, také lékaři a sociální pracovníci, z nemocnic, mobilních týmů, ambulantní a sociální péče.
6/2018 se připravuje vznik vzdělávací instituce, zřízené pod Krajem Vysočina a nemocnicí Třebíč: Zdravotní a Sociální Institut Vysočina.
Od 1/2018 je otevřen a postupně propracováván webový portál www.paliatrvysocina.cz – dalším krokem od 9/2018 je například práce na vytvoření interaktivní mapy služeb, nebo podpora informovanosti laické i odborné veřejnosti
Práce s laickou veřejností, informační kampaně
Tato část projektu bude zahájena 9/2018
Propojení zdravotně-sociálního pomezí, podpora rozvoje paliativní péče v rámci primární péče a domovech pro seniory.
Podzim 2018 probíhá analýza potřeb poskytovatelů, pilotně v regionu Třebíč zahájena diskuse nad propojením regionu v rámci poskytovatelů péče.

TERMÍNY, SUB-PROJEKTY/PODZIM 2018

V průběhu podzimu se projekt zaměří na vzdělávání, jednání se zdravotními pojišťovnami a podporu nově vznikajících služeb.
Pilotní projekt region Třebíč

Zdravotní a Sociální Institut Vysočina při nemocnici Třebíč a Kraj Vysočina se hlásí do projektu partnerské spolupráce pod nadačním fondem Avast

Mobilní hospic Třebíč se 10/2018 hlásí do projektu rozvoje Center excelence regionální spolupráce v paliativní péči při Nadačním fondu Avast
nemocnice Třebíč se 11/2018 hlásí do projektu MZ ČR pro rozvoj nemocniční paliativní péče

Plánovány regionální semináře pro praktické lékaře

Plánován rozvoj pilotní spolupráce mezi DpS Velké Meziříčí a Mobilním hospicem sv. Zdislavy pro podporu obecné i specializované paliativní péče v domovech pro seniory
Zdravotní a Sociální Institut Vysočina (ZSIV) se zaměří na paliativní péči v Domovech pro seniory
ELNEC Vysočina

V průběhu podzimu 2018 až začátku roku 2019 jsou naplánovány další 2 kurzy ELNEC Vysočina – tentokráte již zaměřené na týmovou práci (preferujeme účast týmů lékař, sestry a sociální pracovník). Kurs je nadále připravován s precourse materiály, mentorship a klinická část zůstávají.

Termíny: 20.-21.9.2018 I. část, 1.-2.11.2018 II. část, 6.-7.12.2018 I. část, 24.-25.1.2019 II. část

2.11.2018 Konference Výzvy evropské/české kardiologie a paliativní péče – B316, Kraj Vysočina
9.00
Uvítání a krátký úvod konference, Perspektiva paliativní péče u neonkologických onemocnění v ČR (p. hejtman Běhounek, dr. Kabelka)
9.45
Úspěchy kardiologie posledních 20 let – úbytek úmrtí na akutní stavy, zvýšení počtu pacientů s chron. srd. selháním, polymorbidních, seniorů… – tomu odpovídající skladba pacientů na odděleních kardiologických, interních, geriatrických… (prof. Vítovec)
diskuse
10.30-10.45 přestávka
11.00 How can our hospitals benefit from palliative care? A cardiology perspective. (prof. Manuel Martínez-Sellés, Španělsko, EU, WHO)

Diskuse

12.00-13.00 Obědový raut
13.00- 14.15
Konvenční léčba chronického srdečního selhání (prof. Vítovec)

Když konvenční léčba nestačí – aktuální situace v ČR (dr. Gřiva)

Diskuse

14.30 – 16.00
Kazuistiky s otevřenou diskuzí (dr. Gřiva)
například:
a/ otázka termin. srdečního selhání: klasický případ pacienta s end-stage srdečním selháním již rezistentním na léčbu – už „není schopen života“, ale ještě neumírá, rodina si neví rady, kardiologické oddělení nemá co nabídnout…
b/ otázka „kategorizace“: pacient s rezistentním srdečním selháním, terminální, kategorizován… po 8 týdnech hospit. pro srd. selhání dva dny po propuštění překvapivě rozvoj těžké sepse, zjištěna nakonec spondylodiscitida, po několikatýdenní ATB léčbě již zcela bez symptomů srd. selhání… kategorizaci bereme zpět a vracíme pacienta do života…
c/ problém kategorizace z jiné strany: pacient s generalizovanou malignitou na onkologii dostává infarkt, z onkologického hlediska není kategorizován, z pohledu kardiologa ke konzervativnímu postupu… kategorizovat nebo ne? jak to je, když jeden obor „chce“ léčit a jiný obor „zadržet léčbu?…“
d/ místo úmrtí – pac. chce domů, ale nechce komplikovat život rodině: malignita s útlakem v. iliaca, flebotrombóza, paralelně krvácení do GIT, pacient má kruté bolesti, chce doma dožít, vše je domluveno i s domácím hospicem, den před propuštěním pacient „mění názor“ – nechce obtěžovat doma, v den překladu na LDN umírá
e/ problém dříve vyslovených přání – kazuistika z USA, u které jsem byl: seniorka – polymorbidní pacientka má podepsaný POLST, ve kterém vyjadřuje svá přání, pokud se dostane do stavu, že nebude schopna o sobě rozhodovat, to se stane (sepse z gangrény na DK), svolá se rodinná konference (paliativní tým + rodina) – je snaha interpretovat její dříve vyslovená přání – pokud se ji podaří zachránit za cenu amputace DK a ona se probere, nebude to vlastně nesplnění její vůle? neobviní spíše rodinu a tým, že takhle si to nepřála? konsenzuálně ponechána ke konzervativnímu postupu, léčba symptomů, akceptování úmrtí
f/ problematika inaktivace ICD nebo kardiostimulátoru: pacient, který chce umřít a chce „vypnout“ některý z přístrojů

Psychologie v paliativní péči
Atestační kurs oboru Paliativní medicína. V této modifikaci určený pro specifickou, vybranou skupinu profesionálů v projektu Paliatr Vysočina – cílem kurzu je připravit lektory daného tématu v klinické praxi.
Termíny: 7. – 9.11.2018 Nemocnice Třebíč
Komunikace v paliativní péči
12.-14.12.2018 KÚ Jihlava, B315 – atestační kurs v oboru Paliativní medicína
16.-18.1.2019 Nemocnice Třebíč – Atestační kurs oboru Paliativní medicína. V této modifikaci určený pro specifickou, vybranou skupinu profesionálů v projektu Paliatr Vysočina – cílem kurzu je připravit lektory daného tématu v klinické praxi.

29.11.2018 Konference Paliatr Vysočina – příklady dobré praxe – zasedací sál Kraje Vysočina
Kraj Vysočina, Zdravotní a Sociální Institut Vysočina, Sekce geriatrické paliativní péče ČSPM ČLS JEP
A315 Krajský úřad Jihlava
Zahájení 9.00 hod.
20 min. úvod p. hejtman MUDr. Jiří Běhounek, zastupitelé Kraje

9.20-10.20 
Doc. RNDr. Ladislav Dušek, CSc. – Proměna zdravotního systému k vyšší efektivitě v péči o závažně chronicky nemocné, výzvy terénní a nemocniční paliativní péče v datech, kontext DRG – klinickou relevanci moderuje prim. MUDr. Ladislav Kabelka, PhD.

10.30 -12.00
Blok Geriatrická paliativní péče
Doc. Iva Holmerová, CSc. – Základní principy péče o pacienta s demencí v posledním roce života – symptomy a komplikace, organizace péče, 30 min. přednáška, 15 minut moderovaná diskuse
prim. MUDr. Ladislav Kabelka, PhD. – Komunitní dohled závažně chronicky nemocných, principy včasné indikace paliativní péče v geriatrii, souvislosti v projektu Paliatr Vysočina, 30 min. přednáška, 15 minut moderovaná diskuse
45 minut přestávka, obědový raut
12.45-14.15
Blok Pediatrická paliativní péče
koordinuje prim. MUDr. Mahulena Mojžíšová, ČSPM ČLS JEP – představení tématu, příklady dobré praxe ČR a Vysočina
15 min. přestávka na kávu
14.30- 16.00
Blok Mobilní specializovaná paliativní péče a nemocniční paliativní péče v Kraji Vysočina – příklady dobré praxe (5-6 příspěvků po 15 min.)
koordinuje prim. MUDr. Ladislav Kabelka, PhD.
16.00-16.30 Závěr konference

Leadership v paliativní péči- program pro profesionály, 1 rok, připravujeme.
Datová analýza a reflexe péče o chronicky nemocné -připravujeme s IBA a LF MU Brno
Nefrologie v paliativní péči – Konference leden 2019, připravujeme
Další jednání a subprojekty: jednání se ZP, pravidelná setkání koordinační skupiny á 3-4 týdny, příprava akreditací v rámci ZSIV, diskuse s poskytovateli MSPP a jejich podpora, podpora nemocniční PP.

KOMUNITNÍ DOHLED POKROCILE CHRONICKY NEMOCNÝCH – Důvodová zpráva projektu Paliatr Vysočina