Report z konference + základ bilance a výhledu

29.11. 2018 proběhla v Jihlavě, v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina 2. výroční konference projektu Paliatr Vysočina 2018.
Před konferencí proběhla Valná hromada Sekce geriatrické paliativní péče ČSPM ČLS JEP. Byl zvolen nový výbor Sekce ve složení Kabelka (vedoucí sekce), Mazancová, Hrnčiariková a Fialová.

V úvodu konference hejtman, MUDr. Jiří Běhounek, poděkoval koordinační skupině, zástupcům zdravotního a sociálního odboru, všem profesionálům v projektu zapojeným, za „tah na branku“, odvahu ke změnám a velké množství vzdělávací, komunikační, každodenní klinické práce ve prospěch nevyléčitelně nemocných a jejich blízkých. Jak pan hejtman, tak krajská koordinační skupina, vnímáme potřebu těchto kroků s cílem dosáhnout na efektivní řešení zdravotně-sociálního pomezí a dlouhodobé péče.

 • Mgr. Švancara (Institut bioanalýz Brno) představil projekt ELF – end of life care informační systém – který bude v následujících dvou letech mapovat rozvoj péče o závažně, chronicky nemocné v Kraji.
 • MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc. hovořil v tématu pokročile nemocných s demencí o nutnosti animace a intervenování frailty syndromu, také o obavě ze zneužití konceptu paliativní péče ve prospěch snadných řešení, téměř až na úrovni eutanázie – v kontextu křehké geriatrie.
 • MUDr. Ladislav Kabelka, PhD. pokračoval v tématu, směrem k představení efektivních nástrojů indikace geriatrické paliativní péče – indikátorů CGA (komplexní geriatrické vyšetření), kognice, deprese, orgánové stability a výživy. To vše zasazeno do konkrétních dat o současné neefektivitě systému péče, kde závažně geriatrický nemocný nemá své jasné místo a není jiný, než zdravotnická záchranná služba, funkční systém, který by umožnil řešení častých nestabilit a poklesů celkového zdravotně-sociálního potenciálu.
 • Prim. Mahulena Mojžíšová představila za Sekci dětské paliativní péče ČSPM aktuální výhled rozvoje dětské paliativní péče, včetně hlavních výzev.
 • Velmi dobře byla přijata přednáška primářky Weberové z Havlíčkova Brodu o citlivém tématu perinatální péče.
 • Prim. Ryglová z Dětského centra v Jihlavě popsala velmi nízkou motivaci dětských praktických lékařů k poskytování paliativní péče a péči o chronicky nemocné děti. Společně budeme v rámci Paliatr Vysočina hledat formát, jak i kolegy dětské praktické lékaře oslovit a do péče zapojit.
 • V závěrečné fázi konference po bohaté diskusi bilanci některých částí projektu Paliatr Vysočina komentovali formou kazuistik a osobních zkušeností prim. Balnerová z jihlavské paliativní jednotky, MUDr. Vendula Mazancová (členka výboru Sekce geriatrické PP ČSPM) a sociální pracovnice DpS Proseč – Obořiště Blanka Zemanová.

Konferencí provázel účastníky krajský odborný garant a koordinátor prim. MUDr. Kabelka Ladislav, PhD.

Projekt Paliatr Vysočina 2018/2019

Kam jsme došli:

 • máme 8 organizací které jsou schopni a budou poskytovat na Vysočině MSPP od ledna 2019 se smlouvami se ZP, min. VZP (v Třebíči vypadá reálně, že bude smlouva 111, 205, 207, nyní jednáme o 211 a 201)- vždy na 926, 925 a 720
 • máme „tonizovanou“ základnu profesionálů v rámci Vysočiny k tématu, i vedení nemocnic projevují aktivně zájem, jsou koncipovány nemocniční týmy, nastavuje se spolupráce s Mobilními týmy.
 • poměrně dobře jsme zvládli vzdělávání, pro letošní rok 100 profesionálů z Vysočiny projde ELNEC, nyní je dalších 20 v přípravě Psychologie, Komunikace. ZSIV pod nemocnicí Třebíč je již ve fázi realizace, spuštění od ledna
 • Povedly se 3 konference, je poměrně vysoká účast a zájem
 • Povedlo se setkání s odbory Krajů, je zájem z asi 5 Krajů o spolupráci
 • zpevnili jsme celou koordinační skupinu a zpřesnili procesy schvalování, vymýšlení a diskutování subprojektů
 • zásadně jsme dotáhli analýzu datových zdrojů a připravili projekt ELF s doc. Duškem a jeho týmem

Co rok 2019:

 • intenzivně pokračovat ve vzdělávání, využít Mobilní týmy v podpoře sociálních zařízení, využít případně ministerský grant nemocniční PP a prohloubit vzdělávání v nemocnicích, zkusit zapojit PL, více agentury home care (kurs Komunitní péče) – návrh ještě rok 2019 projekty vzdělávání dělat sice pod hlavičkou ZSIV u nem. Třebíč, ale hradit přímo z dotace pro Paliatr Vysočina. Tedy pro zaměstnance z Vysočiny budou kurzy a konference zdarma. Platby až od roku 2020.
 • intenzivní podpora MSPP – finančně částečně, hlavně také logisticky, vzájemné předávání zkušeností, Pracovní skupina specializované paliativní péče se poprvé sejde 15.1. 2019 v Třebíči, bude řešit i podporu nemocniční PP – tito lékaři většinou pracují společně v obou segmentech. Uvidíme zda dostane Třebíč, ev. i Jihlava, grant na nemocniční PP MZ ČR (vyhlášen bude asi koncem roku, posunulo se to)
 • pojišťovny – základem je, aby všechny ZP nasmlouvaly agregované výkony z vyhlášky pro MSPP + 720 amb. (925 většina organizací terénní PP má). Určitý posun u svazových pojišťoven je, zatím ne dostatečný.
 • ostatní kraje: pokračoval bych v aktivitě vůči ostatním krajům a získával spojence. Tedy navrhuji v Senátu zorganizovat seminář o naší koncepci a vůbec tématech řešení ZS pomezí (měl jsem o tom přednášku před 2 týdny na konferenci Zdravotnictví 2019 a zdá se, že naše cesta je dobře přijímána, alespoň v některých kruzích). Následně bych v Květnu/červnu viděl dobré další setkání s ostatními kraji, pracovní, Zdrav a Soc. odbory, k vyjasnění si, kam jsme se posunuli.
 • Velkou konferenci bych udělal bilanční, jednu, v listopadu 2019. Na jaře v dubnu (prozatím termín 16.4.) organizujeme kardiologicko/nefrologickou +  překlad evropského kardiologického doporučení (nově nyní vydáváno v lednu z EAPC), jako publikaci, která vyjde z projektu Paliatr Vysočina. Více bychom tak oslovili internisty, a vůbec odbornou veřejnost.
 • Sociální projekty ve dvou rovinách – je třeba již posunout tápání kolem určitého pilotního ověření spolupráce MSPP a DzR. Pracuje na tom soc. podskupina. Měli bychomvíce než aktivně přizvat PL (dobrá varianta je myslím dvoudenní kurs Komunitní péče, který připravíme). Druhá rovina je otázka sociálně financovaných lůžek v našich LDN – něco jako dosud byly rodinné pokoje. Je k diskusi.
 • ELF – End of life care informační systém s doc. Duškem a Web paliatrvysocina.cz jsou velmi důležité podpůrné projekty – je třeba je rozvinout, strategie již je připravena, lidé také (první setkání 15.1.2019)
 • Lektorský kurs: z našich kvalitních profesionálů potřebujeme velmi dobré lektory/akademiky. Určitým prostorem bude také projekt ELF a vůbec Pracovní skupina specializované paliativní péče – to jsou a budou naši regionální koordinátoři, jejich setkávání a společná práce směrem z regionů do Paliatr Vysočina a naopak je klíčová.

prim. MUDr. Kabelka Ladislav PhD.
specializace geriatrie, paliativní medicína
Mobilní hospic sv. Zdislavy OCH Třebíč, Nemocnice Třebíč
Kraj Vysočina – odborný garant celokrajské koncepce paliativní péče
Sekce Geriatrické paliativní péče ČSPM ČLS JEP Materiály z konference jsou ke stažení zde [vše ve formátu PDF]. Paliativní péče o pacienta s demencí
Komunitní dohled závažně chronicky nemocných_principy včasné indikace paliativní péče v geriatrii
MUDr. Ryglová Prezentace 1 – Konference paliativní péče
MUDr. Weberová JIHLAVA 29.11
MUDr. Weberová Prezentace 2 – Konference paliativní péče
Multidisciplinární nemocniční tým Jihlava
Náhodný výbuch JK, Jihlava 29.11.2018
Pomezí křehké a paliativní geriatrie_plán péče a konceptuální řešení
MUDr. Mojžíšová Jihlava